တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်သူ့ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားများ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရကွဲပြားမှုများ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်

ပြည်သူ့ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ အရကွဲပြားမှုများ – – –

အားမြင်သာကြမှုများဖြင့်…(၂၀၂၀) နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ဆီသို့…..

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း – –
ပုဒ္မ(၁၀၉) – – – ပုဒ်မ…
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေအများဆုံး ၄၄၀ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းရမည် – – –

(က) မြို့နယ်ကိုအခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ လူဦးရေကိုအခြေခံ၍လည်းကောင်း၊
မြို့နယ် (၃၃၀) ထက်ပိုမိုလာပါက အသစ်ဖွဲ့စည်းသည့် မြို့နယ်ကိုတစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းဖြစ်သော သင့်လျော်သည့် မြို့နယ်တစ်ခုခုနှင့် ပူးပေါင်း၍လည်းကောင်း၊
ဥပဒေနှင့်အညီ မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် (၃၃၀) ဦးထက်မပို သောပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ။
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)

(ခ) တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က
ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်
(၁၁၀) ထက်မပိုသော တပ်မတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ။

အမျိုးသားလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း – – –
ပုဒ်မ (၁၄၁) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အများဆုံး (၂၂၄) ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းရမည် – –
(က) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ ု ပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတစ်ခုစီမှ
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီပါဝင်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုနယ်မြေများအပါအဝင်
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်
ပြည်နယ်တစ်ခုစီအတွက်
ကိုယ်စားလှယ် (၁၂) ဦးကျ စီ
တူညီစွာဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၆၈) ဦး။
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)။

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုစီအတွက် ကိုယ်စားလှယ် လေးဦး ကျစီဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅၆) ဦး။

ဤမှာ ပုဒ်မ ၁၂၂ နဲ့ ၁၅၃ မှာ ပြဌာန်းထားသည်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချ ု ပ်က ဥပဒေနှင့်အညီအမည်စာရင်းတင်သွင်းသော တပ်မတော်သားများ ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များနဲ့သက်ဆိုင်သောပြဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းပုဒ်မဖွင့်ဆိုချ က်၏ ဆိုလိုရင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံ၌ ပြဌာန်းထားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ အရည်အချ င်း ဖြစ်သည့် ပုဒ်မ (၁၂၀) နှင့် (၁၂၁) အားဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှအမည် စာရင်းတင်သွင်းသောတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားများအတွက်
လုပ်ပိုင်ခွင့် အခြားကိစ္စမပါဝင်ပေ။

လွှတ်တော်အတွင်း ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းတို့၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး တန်းတူ ရည်တူ ပါဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အဆိုတင်ခြင်း၊ ဥပဒေပြု ခြင်း – ဥပဒေကြမ်းတင်ခြင်း၊ဆန္ဒမဲပေးခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်းတိုသည်လည်း အညီအမျှ ဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းသည့်အခါမှာလည်း
ပုဒ်မ ၇၄ / က /ခ တွင် ပုဒ်မ ၁၀၉ နှင့် ပုဒ်မ ၁၄၁ ပါပြဌာန်းချ က်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။

ဥပဒေပြု ရေး အခန်း(၄ ) –
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေပုဒ်မပေါင်း (၃၄)ခု။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေပုဒ်မ ပေါင်း(၃၁) ခု။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေပုဒ်မ ပေါင်း(၁၉) ခု။
တိုင်း/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပုဒ်မ ပေါင်း (၃၇) ခု။
ရှိပါတယ်။
၎င်းဥပဒေအားလုံး၏ ဆိုလိုရင်းများသည် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အတွင်း၌ ဆောင်ရွက်ကြရမည့် ဥပဒေ အချ က်အလက် ပြဌာန်းချ က်များဖြစ်ပြီး မဲဆန္ဒ ရှင်များနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချ ု ပ်မှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသော တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသက်ဆိုင်သော ပြဌာန်းချ က် မရှိပါ။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ
နည်းဥပဒေ၌ ပြဌာန်းထားမူများရှိပါတယ်။

အခန်း(၂) လွှတ်တော် အဖွဲ့အစည်းများ – –
ပုဒ်မ(၇/င) လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျ င်းပချိ န်မဟုတ်လျှ င် နာယက ကိုတာဝန်ခံရမည်။

အခန်း(၃)
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ကျ င့်ဝတ်၊ စည်းကမ်း၊ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ – –
တာဝန်များ – –

ပုဒ္မ(၈) – – – ပုဒ်မ…
(ဂ) လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်းများ၊ အဆိုများနှင့်စပ်လျ ဉ်း၍ ဆွေးနွေးရာတွင်ပြည်ထောင်စု၏ အကျိုးစီးပွားကိုသာ အဓိကထားခြင်း။
(င) နိုင်ငံတော်မဲဆန္ဒနယ်မြေ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျ င်စေဘဲ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖြစ်စေ အာဏာပိုင်ပုဂ္ဂို လ်များနှင့် ဖြစ်စေ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(ဤ ဖွင့်ဆိုမူသည် conflicts / သဘောထားကွဲလွဲမူများ၊ ပ ဋိပက္ခ များ ) ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရွေးချ ယ်ခံလား တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် လားဟူ၍ ဖွင့်ဆိုထားခြင်းကိုမတွေ့ရပါ။
သို့သော် နိုင်ငံတော်မဲဆန္ဒနယ်မြေ ဟူသောစကားရပ်သည်လည်းပါဝင်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။

(တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှာ ဖွင့်ဆိုထားသည်က)…..

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ တာဝန်များ – –

ပုဒ်မ ၉/င မှာ ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားသည်မှာ – – မဲဆန္ဒနယ်မြေနှင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ ဖြို းတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့ စည်းပုံနှင့် မဆန့်ကျ င်စေဘဲ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင်ပုဂ္ဂို လ်များနှင့် ဖြစ်စေ ပေါင်းစပ်ညှိ နှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(ဖွင့်ဆိုမူအရ ပြည်သူမှမဲပေးရွေးချ ယ်ခြင်းခံထားရသည့် ရွေးချ ယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားများ၏ တာဝန်နှင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် သာဖြစ်ပါတယ်လို့ မှတ်ယူရပါမယ်) ။

ပုဒ္မ( ၈) – – ပုဒ်မ
(စ) မဲဆန္ဒရှင်များအား လွှတ်တော်အတွေ့ အကြုံ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
(ဆ) မဲဆန္ဒရှင်များ၏ တင်ပြချ က်များနှင့် စပ်လျ ဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခြင်း။
ဤ ပြဌာန်းထားမူက အလွန်ပင်ရှင်းလင်းလှပါတယ်။
မဲဆန္ဒရှင် ဟူသော စကားရပ်ဖြင့် ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားခြင်းကြောင့်
သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေဒေသ၏ ပြည်သူများက မဲပေးရွေးချ ယ်ထားသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သာသက်ဆိုင်ပါတယ် ဟူ၍ ရေးသား တင်ပြပါရစေ။

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ – –
အခန်း(၄) – – –
ဖွံ့ ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေသုံးစွဲခြင်း – – –
ပုဒ်မ(၁၃) သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သည် နှစ်စဉ် ပြည်ထောင်စု၏
အရ အသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင်
လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အလိုက် ခွဲဝေ သတ်မှတ်သည့် ဖွံ့ ဖြို းရေး ရန်ပုံငွေ ကို နယ်မြေဒေသခံ ပြည်သူများနှင့် ညှိ နှိုင်းပြီး သတ်မှတ်ချ က်များနှင့်အညီ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။
ဟုပြဌာန်းထားပါတယ်၊

ဤပြဌာန်းမူကလည်း ရှင်းလင်းပါတယ်။
ပြည်သူ့မဲဆန္ဒဖြင့် တက်လာသည့် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား လုပ်ဆောင်ခွင့် ပြု ထားမှုသာဖြစ်ပါတယ်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်နှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ၏ ပြဌာန်းချ က်များအရ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အတွင်းမှာသာ အခွင့် အရေး အခွင့်အာဏာတူ သော်လည်း မဲဆန္ဒနယ်မြေနှင့် သက်ဆိုင်မူများက ရွေးချ ယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားများအားလုံး နဲ့သာလျှ င် သက်ဆိုင်သည်ဟု ဆွေးနွေး တင်ပြလိုပါတယ်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်မှာ
(၁) ကိုယ်စားပြု ခြင်း၊
(၂) စောင့် ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း၊
(၃) ဥပဒေပြု ခြင်း ၊
တို့ ဖြစ်သည့်အပြင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(အမတ်) သည် မိမိကိုယ်စားပြု မဲဆန္ဒ နယ်မြေထဲမှ ပြည်သူများ၏ ကိုယ်စား
လွှတ်တော်ထဲတွင် ပြောပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဒီလောက်ဆိုလျှ င်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်ပါပြီ။

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒ နယ်မြေများသည် ၎င်းနယ်မြေမှ ဆန္ဒမဲပေး ရွေးချ ယ်ခြင်းပြု ထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေပြီး – – –

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တစ်ဦးတည်းမှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားမူကြောင့် ဖြစ်လာသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပြည်သူ့ မဲနယ်မြေများ၌ ဝင်ရောက် စွက်ဖက် တွေ့ဆုံမူသည် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မညီတဲ့ အပြင် – –

ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ၊
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော် – အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေ၊
တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊
များမှာလည်း ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ။

သို့ပေမယ်လို့ ရွေးချ ယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးနှင့် အတူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်
လွှတ်တော်အတွင်း ဥပဒေပြု ခြင်း၊ စောင့် ကြည့်ခြင်း၊ မဲပေးခြင်း တို့သည်သာ အခွင့်
သက်ဆိုင်ပါတယ်။
မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် နယ်မြေအား ကိုယ်စား ပြု ခြင်းသည် ပြည်သှု့ ဆန္ဒမဲပေး ရွေးချယ်မူ
ဖြင့် တက်လာသော ရွေးချ ယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သာလျှ င်သက်ဆိုင် ကိုယ်စားပြု ပါတယ်ဟူ၍ ပြောခြင်ပါတယ်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ အမည်စာရင်း တင်သွင်းသောတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သည် ပြည်သူ့ မဲဆန္ဒ နယ်မြေများ၌ ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံလိုခြင်း၊ နယ်မြေများဆင်းလိုပါက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၌သာ အရင် ဥပဒေပြဌာန်းပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း(၄) – ဥပဒေပြု ရေး – –

ပုဒ္မ(၉၈)… ပုဒ်မ…
ပြည်ထောင်စု၊တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ ု ပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥပဒေပြု စာရင်းများတွင် ဖော်ပြမထားသော အခြားကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျ ဉ်း သည့် ဥပဒေပြု ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ အပ်နှင်းသည်။

ပုဒ်မ(၈၆) (က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အဆုံးအဖြတ်ပြု ရမည့် အကြောင်းအရာ တစ်ရပ်နှင့် စပ်လျ ဉ်း၍ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရာ၌ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တွင် အခြားနည်းပြဌာန်းထားခြင်းမရှိလျှ င် အစည်း အဝေး သို့ တက်ရောက်၍ ဆန္ဒ မဲပေးသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ များရာ ဆန္ဒမဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရမည်။
(ခ) နာယကနှင့် ဒုတိယနာယက သည် ထောက်ခံမဲနှင့် ကန့်ကွက်မဲတူညီနေသည့်ကိစ္စရပ်တွင်သာ အနိုင်မဲပေးရမည်။
ဆိုပြီးပြဌာန်းထားပါတယ်။

ဤ ကဲ့သို့သောနည်းလမ်းက တစ်ခုဖြစ်ပြီး – –

နောက်ထပ် နည်းလမ်းသည်ကား – – –
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသောတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မဲနယ်မြေများသို့ဆင်းကြသည့် ဆောင်ရွက်မူသည် ဖွဲ့ စည်းပုံနှင့် ညီခြင်း မညီခြင်း ကို ဆုံးဖြတ်ပေးရန် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ထံတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုဒ္မ(၃၂၅) – – – ပုဒ်မ
(က) နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊
(ဂ) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊
(ဃ) အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊
(င) ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်၊
(စ) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ၊

ပုဒ္မ(၃၂၆) – – – ပုဒ်မ
(က) တိုင်း/ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊
(ခ) တိုင်း/ပြည်နယ် လွှတ်တော်ှုဥက္ကဌ၊
(ဂ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊
(ဃ) ပြည်သူ့လွှတ်တော် သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ အနည်းဆုံး (၁၀ ) ရာခိုင်နှုန်း အရေအတွက် ရှိသော ကိုယ်စားလှယ်များ။

၎င်းသူတို့ သည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးသို့ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းခွင့်များရှိပါတယ်။

ဤသည်တို့သည်ကား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ပြည်သူ့ မဲဆန္ဒ နယ် မြေများသို့ ဆင်းခိုင်းပါသည်ဟု လက်လွတ် စပ္ပါယ် ပြောဆိုမူများ သည် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ညီညွတ်မူရှိမရှိ ကို ဆုံးဖြတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာနဲ့
သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်နှင့် ဆိုင်ရာလွှတ်တော် အကြီးအကဲများကိုသာ တာဝန်ခံရမူသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်နှင့် ကျ င့် ဝတ်များပင်မဟုတ်ပါလော ?

မိမိတို့တိုင်းပြည်၏ အရေးပါသော အစိုးရဖွဲ့နိုင်မူကိုလည်းရေးသားတင်ပြပါရစေ၊

အခန်း(၁)
နိုင်ငံတော်အခြေခံမူ

ပုဒ္မ(၁၆)… ပုဒ်မ…
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲ သည်နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ဖြစ်သည်။

အခန်း(၃)…နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ…..
နိုင်ငံတော်သမ္မနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ…

ပုဒ်မ(၆၀)(ခ)…
နိုင်ငံတော် သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကို
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းရမည်၊
အကျဉ်းရုံးသာဖော်ပြပါရစေ၊
(၁) ရွေးချယ်ခံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊
ပြည်နယ်(၇)ပြည်နယ်မှ (၈၄)ဦး၊
တိုင်းဒေသကြီးမှ (၈၄) ဦး၊
စုစုပေါင်း (၁၆၈) ဦးမှ ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦး၊

(၂) တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်များမှ
မြို့နယ်များကိုအခြေခံ၍ရွေးချယ်ခံ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း
(၃၃၀)ဦးမှ ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦး၊

(၃) တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်…
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ (၅၆) ဦး၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ (၁၁၀)ဦး၊
လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပါင်း(၁၆၆) ဦး မှ ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦး၊
ထိုဒုတိယ သမ္မတ သုံးဦးမှ သမ္မတ ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်
ကြရပါမယ်၊

မဲအများဆုံး ဒုတိယသမ္မတသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်
တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်အစိုးရများကိုလည်း တာဝန်ခံကာ နိုင်ငံတော်ကို တာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊

သို့ပါသောကြောင့် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းထားသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ရှိသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၆၆၄) ဦး၌
တပ်မတော်မှ (၁၆၆) ဦး နှင့် ရွေးချယ်ခံ (၄၉၈) ဦး ရှိပါတယ်၊

သို့ပါ၍ ရွေးချယ်ခံအစိုးရ တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အနည်းဆုံး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃၃၃) ဦးနှင့် အထက်ရရှိစေဘို့ လိုအပ်ပါတယ်၊

(၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိ အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရထားသောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီသည် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃၉၀) ရရှိခဲ့ပါတယ်၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် (၂၅၅) ဦး၊
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် (၁၃၅) ဦး အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်၊

ပြည်နယ်များမှာ (၅၆)ဦး၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ တိုင်းရင်းသားများက အနိုင်မဲများပေးကာရွေးချယ်ခဲ့သလို ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလည်း (၅၃) ဦး၊
လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှာ (၁၀၉)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်၊
ထိုစဉ်က ပြည်နယ်များမှာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် (၁၂၃) နေရာရှိသော်လည်း (၁၁၆) နေရာကိုသာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း (၂၀၀)မှာ တစ်ဝက်ကျော်အရေအတွက်ဖြစ်တဲ့ (၁၀၉) နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားများက NLD အားအနိုင်ပေးရွေးချယ်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ (၂၀၇) နေရာမှာ (၁၉၉) နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်၊
အမျိုးသားလွှတ်တော် (၈၂) နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးက လွတ်တော်နှစ်ရပ်
(၂၉၁) နေရာမှာ (၂၈၁) နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။

အထက်ပါ အချက် အလက် အခြေအနေ အခင်းအကျင်းများကို အဖက်ဖက်ကနေ
စဉ်းစား ထောက်ရူရင်းဖြင့်…

မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ရှိနေသော ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည်နှင့် တိုင်းသူပြည်သားများ၏ လက်ငင်းဖြစ်ပေါ်နေသော အဖြစ်အပျက် ခံစားမူများ၊ ဆန္ဒများ၊ လွတ်တော်အတွင်း ဥပဒေပြုနိုင်မည့် လက်တွေ့ ခံးစားကြရမည့် ကောင်းကျိုးများအတွက် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေဲ့ တွင်ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် မိမိတို့ နိုင်ငံသားများအတွက် အဘယ်မျှ
အရေးကြီးပါကြောင်း သိသာ မြင်သာလှသည်ကို သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဤတာဝန်များသည်ကား လက်ရှိ အနိုင်ရပါတီဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီ မှာ တာဝန်အပြည်ံ့ ရှိသလို…..

အခြား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီများမှာလည်း
တာဝန်ရှိပါ ကြောင်း နှင့်…..

လက်ရှိ အချိန် အထိ ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ဝင်စားမူ မြင့် တက်နေဆဲ ဖြစ်သည့်…..
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီ မှ ရွေးချယ်မည့် လွှတ်တော်ကိုစားလှယ်လောင်းများသည်
နိုင်ငံရေးအားကောင်းကာ ပြည်သူ လူထုများ
နှင့် အသားတကျ ရှိနေ ကြကာ အတူတကွ ဖြစ်ပါစေလိုကြောင်း…..

နိူးဆော်လိုက်ရင်း…
စာရေးသူ၏သားတင်ပြမူသည် ဖွဲ့စည်းပုံပါ အချ က်အလက် ဥပဒေများကို နိုင်ငံရေး သမားတစ်ဦး၏ အမြင် ရှု ထောင့် များဖြင့်
ရဲ ရဲ တွေး ရဲ ရဲ ဆုပ်ကိုင် ခြင်းဖြင့်
တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ကျ န်သည့်အပိုင်းများကို ဥပဒေပညာရှင်များမှ ဥပဒေစကားရပ်များကို ရှာဖွေ ကာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်းနှင့် လွှတ်တော်များထံသို့လည်း အကြံပြု စာတမ်းများကိုလည်း အနိုင်ရပါတီမှတဆင့် ဖြစ်စေ လွှတ်တော်များသို့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ တင်ပြ နိုင်ပါကြောင်း ကို တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။

အလေးထားစွာဖြင့် – ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး ၊
………. (22.7.2020)……..


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •