” တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ များနှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်ဆင့်သောဝန်ထမ်းများ “

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ များနှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်ဆင့်သောဝန်ထမ်းများ –

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီပြဌာန်းထားသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် တည်ဆဲဥပဒေများကိုရေးသားတင်ပြပါရစေ၊

အခန်း(၂)
ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း –
ပုဒ်မ(၃)(က) တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်
များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်၊
(၁) ဝန်ကြီးချုပ်၊
(၂) ဝန်ကြီးများ၊
(၃) ဥပဒေချုပ်၊

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အကြီးအမှူးသည် ရာထူးအလျောက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့(အဖွဲ့)တွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်၊
(အစိုးရအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ)၊

တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ် ၏အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအမှူးကို တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟုခေါ်ဝေါ်ရမည်၊
(ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၂၄၇)(က))၊

(ခ) တိုင်း/ပြည်နယ်၏အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကို(အဖွဲ့ဝင်) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးဟုခေါ်ဝေါ်ရမည်၊

ဖွဲ့စည်းပုံပေးထားချက်အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များသည် သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိသော အစိုးရအကြီးအမှူးဖြစ်ပြီး၊
ဝန်ကြီးများသည် သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါတယ်။
(နိုင်ငံရေးရာထူးရရှိထားသူ ဒေသ၏အုပ်ချုပ်ရေး
အကြီးအကဲများဖြစ်ပါတယ်)၊

တိုင်း/ပြည်နယ် ရှိအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ အကြီးအကဲသည် ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်(အဖွဲ့ဝင်) များမဟုတ်ပါ၊
အစိုးရတို့၏ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ကြရပြီး၊
နယ်ဘက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသော အစိုးဝန်ထမ်း(သို့) ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်၊
အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်ရှိသော ဦးစီးဌာန တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊
Decision maker မဟုတ်ပါ၊
နိုင်ငံရေးရာထူးမဟုတ်ပါ၊

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ –
ပုဒ်မ(၃၁) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရသည်
(က) တိုင်း/ပြည်နယ် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ယင်းတို့၏လက်အောက်အစိုးရဌာနများ၊အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မူများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊
တည်ဆဲဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊
ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းများပြုရမည်။

(ခ) မိမိတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော နယ်ဘက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မူများကို ဥပဒေနှင့်အညီကြီးကြပ်ခြင်း၊စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနိူင်းပေးခြင်းများပြုနိုင်သည်။

ပုဒ်မ(၃၃) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကချမှတ်ထားသည့်မူဝါဒများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဥပဒေများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊မဆန့်ကျင်စေဘဲ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းများကို လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်၊

လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ရယူရန်မလိုဘဲ
နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် စာချုပ်များနှင့်သဘောတူညီချက်များ –

(၁၈) ချက်ရှိပါတယ်၊
(၄) ပြည်ထောင်စုက စီမံခန့်ခွဲသည့်ဆည်မြောင်း၊တာတမံနှင့် စိုက်ပျိုးရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ၊
(၈) ပြည်ထောင်စုလမ်း၊တံတားများတည်ဆောက်ရေး၊
(၁၂) စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
ဤသည်များက နိုင်ငံတော်သမ္မတက
တိုင်း/ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သော သော တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုက်ရိုက်တာဝန်ပေးခြင်းသို့မဟုတ် သမ္မတသည် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှတစ်ဆင့် တာဝန်ပေး၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စေခွင့်ရှိပါတယ်၊
(ဥပမာ – ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမူများ၊ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံကြီးများ(စက်မူဇုံကဲ့သို့)၊

တိုင်း/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်နိုင်မူသည် US ဒေါ်လာ(၅) သန်းနှင့်ညီမျှသောငွေင်ပင်ငွေရင်း ဖြစ်ပြီး၊
ဒေါ်လာ(၅) သန်းအထက်နှင့် ငွေပင်ငွေရင်း၊
ရင်းနှီးမြုတ်နှံမူအား ပြည်ထောင်စုမှသာ
ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊

မြေယာကိစ္စဆိုပါက –
ဒေသတွင်းတွင် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံစသည်ဖြင့်စက်မူဇုံကဲ့သို့သော မြေယာအခြားသုံးစွဲခွင့်အား တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဧက(၅၀) အထိဆုံးဖြတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိပြီး၊
မြေလွတ်မြေရိုင်းတွင် စိုက်ပျိုး၊မွေးမြူရေးအတွက် ဧက(၃၀၀) အထိဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ခွင့်ထားရှိပါတယ်၊
၎င်း ဧကတို့ထက်ကျော်လွန်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရကသာဆုံးဖြတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေ –
ပုဒ်မ(၄) နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အားတာဝန်ခံရမည်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၂၀၃) နိုင်ငံတော်သမ္မသည် ပြည်ထောက်စုလွှတ်တော်အားတာဝန်ခံရမည်၊ ဒုတိယသမ္မတများသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလည်းကောင်း၊နိုင်ငံတော်သမ္မတမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အားလည်းကောင်းတာဝန်ခံရမည်။
ပုဒ်မ(၁၄) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားတာဝန်ခံရမည်၊
ပုဒ်မ(၁၇)(ခ) ဒုတိယဝန်ကြီးများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအားလည်းကောင်း၊သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလည်းကောင်းတာဝန်ခံရမည်၊

တိုင်း/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေ –
ပုဒ္မ(၇) – ပုဒ်မ
ဝန်ကြီးချုပ်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားတာဝန်ခံရမည်၊
ပုဒ္မ(၁၂) – ပုဒ်မ
ဝန်ကြီးများသည် ဝန်ကြီးချုပ်အားလည်းကောင်း၊ဝန်ကြီးချုပ်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလည်းကောင်း တာဝန်ခံရမည်။

ပုဒ်မ(၄၇) ဝန်ကြီးချုပ်သည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးများတွင် ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

စာရေးသူမှ အထက်ပါ တည်ဆဲဥပဒေများကို ရေးသားတင်ပြရခြင်းမှာ –
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အမူထမ်း၊အရာထမ်းများသည် မိမိတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသည့် သက်ဆိုင်ရာဒေသ ၏အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအမှူးအပေါ်တွင် မထေမဲ့မြင်ပြုမူကြခြင်း၊
အစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ဆုံးဖြတ်သည့်အခြေအနေအပေါ် ထိုအစည်းအဝေးခန်းမမှ ထွက်တာနဲ့
၎င်းတိုင်း/ပြည်နယ် အထွေထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ အကြီးအမှူး၊
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူ ဝန်ထမ်းဆိုသူမှ ၊
ထိုတိုင်း/ပြည်နယ်၏ အစိုးရအကြီးအမှူးဖြစ်သည့် ဝန်ကြီးချုပ်အား တိုင်း/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင်း ဝန်ထမ်းများကြားလောက်အောင် ကျယ်လောင်စွာ ဆဲဆိုမူသည် –

ပုဒ်မ(၁၂၄) (က) မည်သူမဆို နူတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊
စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်အသားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ထင်ရှားသောပုံသဏ္ဍန်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊
ပြည်ထောင်စုအတွက်၊သို့တည်းမဟုတ် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဥပဒေအရ
တည်ထောင်ထားသော အစိုးရကို မုန်းထားအောင်သော်၎င်း၊မလးစားအောင်သော်၎င်းပြုလျှင်၊
သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အားထုတ်လျှင်၊ သို့တည်းမဟုတ် မေတ္တာပျက်အောင်လှူံ့ဆော်လျှင်၊သို့တည်းမဟုတ်ထိုသို့လှူံ့ရန်အားထုတ်လျှင်၊ ထိုသူကို ငွေဒဏ်နှင့်တကွ တသက်တကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ၊
ငွေဒဏ်နှင့်တကွ တသက်တကျွန်းအောက်လျော့သည့်တကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ၊
ငွေဒဏ်နှင့်တကွ သုံးနှစ်ထိထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်သက်သက်ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
(အကြည်ညိုပျက်အောင်ပြုခြင်းလို့လည်းသတ်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပြထားပါတယ်)၊

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ –
ပုဒ်မ(၂၈၈) ခရိုင်အဆင့်နှင့်မြို့နယ်အဆင့်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ရမည်။
ဟုဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားသော်လည်း ဒေသကြီးတစ်ခုလုံး၏ အုပ်ချုပ်မူအာဏာနှင့်တကွ
ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များအားလုံးသည်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖွင့်ဆို ပြဌာန်းချက်များနဲ့အတူ –
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေများ၊
တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေများ၊တည်ဆဲဥပဒေများအရ၎င်း၊ တိုင်း/ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီးများပါဝင်သည့် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များထံ၌သာ အခွင့်အာဏာ ရှိပါတယ်၊

ထို့အပြင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ
တိုင်း/ပြည်နယ် အကြီးအမှူးသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရဝန်ကြီးရုံး၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအောက်မှ ဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ –
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း တစ်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်၊
အများက ခေါ်ဝေါ်နေကြသော တိုင်း/ပြည်နယ် မင်းကြီးဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပုံမှာသော်လည်းကောင်း၊
အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေများမှာသော်လည်းကောင်း၊
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများတွင်သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားမူမရှိပါ။

သို့ဖြစ်ပါသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ၎င်း၊
အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေများအရ၎င်း၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ(၂၄၇)(က)(ခ) နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားသော
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊
တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးအဖွဲ့၊
အား လက်ရှိ ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အစိုးရရုံးအတွင်း ဌာနဆိုင်ရာ၊ အများသူငါ၊ဝန်ထမ်းများကြားလောက်အောင် ဆဲဆိုမူသည် –

ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ(၁၂၄) (က) နှင့် –
ငြိစွန်းပါစေကြောင်းထပ်လောင်းရေးသားလိုက်ပါတယ်။

အလေးထားစွာဖြင့် . ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး၊
……….(25.10.2020)………


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •