ဘားအံမြို့တွင် ကြိုတင်မဲပုံးများ အလွတ်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များရှေ့တွင် လုံခြုံရေးကြိုးဖြင့် ချိတ်ပိတ်

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ဘားအံမြို့တွင် ကြိုတင်မဲပုံးများကို နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များရှေ့တွင် လုံခြုံရေးကြိုးဖြင့် ချိတ်ပိတ်

 

ဘားအံမြို့တွင် ကြိုတင်မဲပုံးများ အလွတ်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များရှေ့တွင် လုံခြုံရေးကြိုးဖြင့် ချိတ်ပိတ်တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။

 

ဘားအံ အောက်တိုဘာ ၁၃
စောမျိုးမင်းသိန်း


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •